Wednesday Night 11-01-2017 – Gospel Community Church Wednesday Night 11-01-2017 – Gospel Community Church